Euroopan järjestelmäriskikomitea – EJRK

talous-sanakirja

Euroopan järjestelmäriskikomitea EJRK: Euroopan järjestelmäriskikomitea) Se on Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän toimivaltainen valvontaelin makrovakauden alalla. Se vastaa järjestelmäriskien ehkäisystä, havaitsemisesta ja lieventämisestä, mikä edistää EU:n rahoitusvakautta.

EJRK on vastuussa suositusten ja varoitusten antamisesta riskien havaitsemisessa, mutta sillä ei ole sitovaa laillista toimivaltaa. Se on ennemminkin ennaltaehkäisevä kuin neuvoa-antava elin. Sen toiminnan tehokkuus riippuu kyvystä kerätä luotettavaa tietoa ja ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanoasteesta.

Ymmärtääksemme oikein EJRK:n toimintaa, meidän on pidettävä mielessä organisatorinen kehys, johon ESRG on osa, vuonna 2010 suunniteltu Euroopan finanssivalvontajärjestelmä, joka koostuu neljästä riippumattomasta valvontaelimestä:

 • Euroopan pankkiviranomainen (EBA: Euroopan pankkiviranomainen).
 • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen).
 • Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK: Euroopan järjestelmäriskikomitea).
 • Euroopan vakuutus- ja eläkeviranomainen (EIOPA: Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen).

Finanssikriisin puhjettua päätettiin perustaa elin, jonka tehtävänä oli varmistaa järjestelmän yhteinen rahoitusvakaus. Toisaalta rahoituslaitosten ja niiden toiminnan valvontamallia oli uudistettava (EBAn, ESMA:n ja EIOPA:n kautta). Toisaalta oli tarpeen perustaa elin, jonka tehtävänä oli välttää uusien epävakauden jaksojen toistuminen rahoitusjärjestelmässä. Tätä tarkoitusta varten asetuksella 1092/2010 perustetaan Euroopan järjestelmäriskikomitea.

Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävät

EJRK:n syntymisen perusteena tehtävänä on laskea ja ehkäistä järjestelmäriskiä ja edistää sen vähentämistä. Järjestelmäriskillä ymmärretään joukko häiriöitä, jotka ovat syntyneet rahoitusjärjestelmässä sen tekijöiden keskinäisistä riippuvuuksista ja jotka voivat aiheuttaa katastrofaalisia seurauksia markkinoille. Tämäntyyppinen riski toteutuu yleensä sarjan ketjuhäiriöiden seurauksena. Esimerkiksi rahoituslaitos laiminlyö velvoitteensa ja tämän seurauksena velkoja ei myöskään täytä velvoitteitaan ja niin edelleen, kunnes järjestelmä romahtaa.

Tästä pääfunktiosta johdetaan joitain alifunktioita:

 • Tunnista koko rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvat uhat.
 • Luokittele havaitut riskit.
 • Valmistele suosituksia ja varoituksia.
 • Kannustaa toimivaltaisia ​​kansallisia viranomaisia ​​panemaan sen suositukset täytäntöön.

Euroopan järjestelmäriskikomitean rakenne

Euroopan järjestelmäriskikomitealla on seuraava organisaatiorakenne:

 • Yhtiökokous: Se on hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja.
 • Ohjausryhmä: Avustaa yhtiökokousta ja valvoo teknis-neuvoa-antavia toimielimiä.
 • Sihteeristö: Tarjoaa hallinnollista ja tilastollista tukea ohjauskomitealle.
 • Tekninen neuvoa-antava komitea: Auttaa hallitusta raporttien ja suositusten valmistelussa.
 • Neuvoa-antava tieteellinen komitea: Se vastaa makrotalouden tutkimuksen kehittämisestä.

Tunnisteet:  taloudellinen analyysi kulttuuri johdannaiset 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add